Lily&Roses hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Met dit privacybeleid (hierna “Privacybeleid”) wenst Lily&Roses duidelijk en transparant te zijn over wat er gebeurt als zij uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.


WANNEER WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN GEBRUIKT?

Lily&Roses verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • haar website www.lily-roses.be (hierna de “Website”) of sociale media (bv. Facebook, Instagram, Twitter) gebruikt of met haar communiceert via email, telefoon, of een ander digitaal communicatiekanaal;

 • een bestelling plaatst of aankoop doet op haar webshop op de Website;

 • een overeenkomst met haar afsluit en in dat kader met haar communiceert als klant of leverancier;

 • zich inschrijft voor haar nieuwsbrief;

 • haar uw visitekaartje overhandigt bij een persoonlijke ontmoeting.


WIE IS LILY & ROSES ?

“Lily&Roses” verwijst in dit Privacybeleid naar:             

Nathalie Heymans
Hilarius Bertolfstraat 58    
9050 Ledeberg 
Ondernemingsnummer 0895.583.974                 
natuurlijk persoon        
info@lily-roses.be


Lily & Roses is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of – zoals de wet het noemt – “verwerken”) van uw persoonsgegevens.  

          

Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Lily&Roses, dan kan u altijd contact opnemen met Lily&Roses via de Website www.lily-roses.be of het e-mailadres info@lily-roses.be.
Als u niet tevreden bent met de reactie van Lily&Roses, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.               


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT LILY & ROSES EN WAAROM?

Wanneer u gebruik maakt van de Website of sociale media van Lily&Roses of met Lily&Roses communiceert via telefoon, het online contactformulier, e-mail, of een ander digitaal communicatiekanaal, zal Lily&Roses uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:


 • de communicatie tussen u en Lily&Roses mogelijk te maken, waarbij Lily&Roses zich beroept op haar legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook;

 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina's te verbeteren, waarvoor Lily&Roses zich beroept op haar legitiem belang om bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;

 • gerichte communicatie, nieuwsbrieven, promoties, aanbiedingen en andere advertenties aan u te kunnen voorzien. Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten van ons heeft gekocht en die Lily&Roses wil bereiken met haar eigen marketingmateriaal, zal Lily&Roses u enkel communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere advertenties toesturen via email en andere elektronische communicatiekanalen tussen personen indien u expliciet toestemming heeft gegeven om dergelijke informatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere aanbiedingen te ontvangen.

 • statistische analyses uit te voeren om de Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, waarvoor we Lily&Roses zich beroept op haar legitiem belang om de Website, sociale media en producten en diensten continu te verbeteren om u de best mogelijke ervaring te bieden.      

 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor Lily&Roses zich beroept op haar legitiem belang om haar online aanwezigheid veilig te houden.

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Lily&Roses zich beroept op haar wettelijke verplichtingen.                    

 • Lily&Roses te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in haar legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken. 

Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerkt Lily&Roses de volgende persoonsgegevens:

 • de basisidentiteitsgegevens die u haar verstrekt, zoals naam, emailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;

 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert, datum en tijd, enz.);

 • technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IPadres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;

 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt;

 • publiek beschikbare informatie over uw profiel op sociale media;

 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Wanneer u een bestelling of aankoop doet op de webshop op de Website, of wanneer Lily&Roses een overeenkomst met u aangaat, hetzij als klant, hetzij als leverancier, zal Lily&Roses uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:          

 • haar contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer u klant of leverancier bent, vertrouwt Lily&Roses op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat zij met u heeft. Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwt Lily&Roses op haar legitiem belang om met klanten en leveranciers te kunnen contracteren;

 • haar normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), waarvoor zij vertrouwt op haar legitieme belangen om haar activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren;

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting of redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van de wetshandhaving, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of organen, inclusief de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, of van een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder om deze in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting, waarbij Lily&Roses zich beroept op haar wettelijke verplichtingen.

 • haar te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in haar legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.

De persoonsgegevens die Lily&Roses voor deze doeleinden verwerkt, zijn dezelfde persoonsgegevens als de 6 puntjes hierboven opgesomd en daarbovenop financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, btw-nummer, facturatie- of andere gegevens die zij nodig heeft om uw bestelling, aankoop of het contract uit te voeren. Lily&Roses kan overigens ook andere persoonsgegevens verwerken die u haar verstrekt.


Wanneer u zich inschrijft voor de online nieuwsbrief, zal Lily&Roses uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u haar nieuwsbrief of andere elektronische communicatie te kunnen toesturen. Lily&Roses zal u altijd om uw expliciete toestemming vragen alvorens zij u haar nieuwsbrief toestuurt, tenzij u een bestaande klant bent die zij op de hoogte wil houden van haar producten en diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om u af te melden voor de online nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief toe te sturen, verwerkt Lily&Roses alleen uw e-mailadres.


Wanneer u Lily&Roses uw visitekaartje overhandigt, verzamelt en registreert zij de persoonsgegevens die op dat kaartje staan in het kader van normaal relatiebeheer. Lily&Roses vertrouwt op haar legitiem belang om haar netwerk van contacten op te kunnen bouwen.


Alle bovenvermelde persoonsgegevens, ontvangt Lily&Roses rechtstreeks van u. Het kan gebeuren dat Lily&Roses bijkomende informatie ontvangt over uw voorkeuren en surfgedrag van partners als Facebook, Instagram en Twitter. Als uw meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en voor anderen beschikbaar maken, verzoekt Lily&Roses u om hun respectievelijke privacybeleid te raadplegen:


MET WIE DEELT LILY & ROSES UW PERSOONSGEGEVENS?

Lily&Roses deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende categorieën van ontvangers:

 • logistieke en postbedrijven (zoals Bpost) die haar in staat stellen uw bestelling of aankoop bij u te bezorgen;

 • financiële instellingen, betalingsdienstaanbieders of betalingsinitiatiedienstaanbieders die haar in staat stellen uw betaling te verwerken;

 • onderaannemers van Lily&Roses met wie zij een overeenkomst heeft en die haar helpen de Website, de webshop en de daarbij horende functionaliteiten ter beschikking te stellen, zoals IT dienstverleners;

 • Lily&Roses deelt uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met andere ontvangers dan deze vermeld hierboven zonder uw expliciete toestemming hiervoor. Merk echter op dat als u de sociale media van Lily&Roses gebruikt, of als u een gsm-cover koopt via www.casecompany.be, uw persoonsgegevens ook verwerkt worden door deze sociale mediaproviders en the Case Company (nl. MonkeyMonkey bvba).

Lily&Roses heeft het voornemen uw persoonsgegevens enkel te verwerken in de Europese Economische Ruimte.     

HOE LANG BEWAART Lily&Roses UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken of, wanneer Lily&Roses u om uw toestemming heeft gevraagd, tot het moment dat u uw toestemming intrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website, de sociale media van Lily&Roses of andere communicatiekanalen kan gebruiken.
In deze bepaling voorziet Lily&Roses u van de informatie die u nodig heeft om te beoordelen hoe lang zij uw persoonsgegevens identificeerbaar houdt.


Als algemene regel geldt dat Lily&Roses uw persoonsgegevens zal de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden of wanneer de bewaartermijn, zoals in deze bepaling wordt uitgelegd, is verstreken. Lily&Roses kan uw persoonsgegevens echter niet verwijderen als er een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel bestaat dat Lily&Roses verhindert deze te verwijderen, of wanneer er een doorslaggevend belang is van Lily&Roses, uw financiële instelling, de betalingsdienstenprovider, of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden.
Alle persoonsgegevens die Lily&Roses via haar interacties met u verzamelt via de Website, sociale media, telefoon, e-mail en andere digitale communicatiekanalen zal Lily&Roses zo lang bewaren als nodig is om met u te communiceren, maar ook om een historisch archief van onze communicatie te kunnen bijhouden. Dit stelt Lily&Roses in staat om terug te keren naar eerdere communicatie als u bij haar terugkomt met nieuwe vragen, verzoeken, opmerkingen of andere input.


Alle persoonsgegevens die Lily&Roses verzamelt om u haar nieuwsbrief toe te sturen, zal zij bewaren zolang u ingeschreven blijft op de mailinglijst.


Alle persoonsgegevens die Lily&Roses verzamelt wanneer u haar uw visitekaartje overhandigt, bewaart zij zolang u haar niet verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen.


Alle persoonsgegevens die Lily&Roses verzamelt in het kader van een bestelling of aankoop in de webshop of een contract met u als klant of leverancier, bewaart Lily&Roses voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar daarna.


WAT DOET LILY & ROSES OM UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die Lily&Roses verwerkt zeer belangrijk voor haar. Daarom doet Lily&Roses haar best om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Deze stappen omvatten onder meer de beperking van de verwerking tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor het bereiken van de doeleinden die Lily&Roses u heeft meegedeeld. Lily&Roses heeft ook technische en organisatorische maatregelen genomen om haar infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.


WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer Lily&Roses uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, geniet u een aantal rechten die u op de hieronder beschreven wijze kunt uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, Lily&Roses u om een identiteitsbewijs zal vragen. ZIj doet dit om te voorkomen dat er een inbreuk in verband met persoonsgegevens plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat een onbevoegd persoon zich voordoet als u en een recht in uw naam uitoefent.


U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, wat betekent dat u Lily&Roses kunt vragen om u informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die Lily&Roses over u heeft. U kunt zelfs een kopie van uw persoonsgegevens opvragen. Houd er echter rekening mee dat u moet aangeven voor welke verwerkingsactiviteiten u toegang wenst te hebben tot uw persoonsgegevens.


Indien u herhaaldelijk hetzelfde verzoek indient en daarbij duidelijk overlast veroorzaakt, kan Lily&Roses deze opeenvolgende verzoeken weigeren of u een administratieve vergoeding in rekening brengen om de kosten te dekken. Lily&Roses kan u ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens weigeren of slechts gedeeltelijk verlenen, indien een dergelijke toegang de rechten en vrijheden van anderen, waaronder die van Lily&Roses, onevenredig zou kunnen schaden.


U hebt het recht om te vragen dat Lily&Roses uw persoonsgegevens corrigeert als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die Lily&Roses over u verwerkt onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Geef aan in welke context Lily&Roses uw persoonsgegevens gebruikt (bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen), zodat Lily&Roses uw verzoek snel en accuraat kan beoordelen.


Als Lily&Roses uw toestemming vraagt om uw persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven te sturen, hebt u het recht om deze eerder gegeven toestemming in te trekken.


U kunt Lily&Roses verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Lily&Roses ze heeft verzameld, als het verzamelen ervan onwettig was of als u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om uw toestemming in te trekken of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer een van deze omstandigheden van toepassing is, zal Lily&Roses uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen Lily&Roses verbieden om uw persoonsgegevens te verwijderen.
U kunt Lily&Roses vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • gedurende de tijd dat Lily&Roses uw verzoek om correctie van uw persoonsgegevens beoordeelt;

 • gedurende de tijd dat Lily&Roses uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens beoordeelt;

 • wanneer een dergelijke verwerking onwettig was, maar u geeft de voorkeur aan een beperking boven wissen;

 • wanneer Lily&Roses uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar u hebt ze nodig voor de vaststelling, uitoefening van of verdediging tegen een rechtsvordering.

Wanneer Lily&Roses uw persoonsgegevens verwerkt op basis van haar eigen belangen, d.w.z. u heeft Lily&Roses geen toestemming gegeven en Lily&Roses heeft ze niet nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, noch om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, hebt u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lily&Roses. Wanneer het belang van Lily&Roses betrekking heeft op direct marketing, zal Lily&Roses uw verzoek onmiddellijk inwilligen. Voor andere belangen, bijvoorbeeld de veiligheidsbelangen van Lily&Roses, vraagt Lily&Roses u om uw specifieke omstandigheden te beschrijven die aanleiding geven tot een verzoek. Dan moet Lily&Roses uw omstandigheden afwegen tegen haar belangen. Als deze afweging ertoe leidt dat uw omstandigheden zwaarder wegen dan haar belangen, zal Lily&Roses de verwerking van uw persoonsgegevens staken. Als de beoogde verwerking echter wordt gekwalificeerd als direct marketing, hebt u het recht om zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen dergelijke verwerking te verzetten.


Wanneer Lily&Roses uw persoonsgegevens heeft verzameld op basis van uw toestemming of omdat ze nodig waren voor de uitvoering of de uitvoering van een overeenkomst met u, hebt u het recht om een kopie van ons te verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt echter alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt.


Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, vraagt Lily&Roses u haar een e-mail te sturen. U kunt haar bereiken via www.lily-roses.be of via info@lily-roses.be.


U kunt er zeker van zijn dat Lily&Roses een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zal interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek.


In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context Lily&Roses uw persoonsgegevens heeft verkregen, zodat zij uw aanvraag snel en zorgvuldig kan behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.


Lily&Roses zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zal Lily&Roses u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.